صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۵/۰۱ صندوق آرمان سپهر آشنا تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تاییدیه اختصاص ۸ واحد جایزه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه مجمع ۲۳ شهریور ۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تغییرات امیدنامه مجمع ۱۹ خرداد ۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تغییرات امیدنامه مجمع ۶ خرداد ۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تغییرات امیدنامه مجمع ۵ بهمن ۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تغییرات امیدنامه مجمع ۲۹ بهمن ۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تغییرات امیدنامه مجمع ۲۱دی۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تغییرات امیدنامه مجمع ۲۹اردیبهشت۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تغییرات امیدنامه ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تغییرات امیدنامه ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ صورتجلسه تغییر هزینه تاسیس صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تغییر هزینه تاسیس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ تغییرات امیدنامه ۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تغییرات امیدنامه ۹۳ تغییرات امیدنامه