صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱,۸۳۳,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۸,۱۶۶,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰۵,۱۸۷,۲۰۹,۸۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۷۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۶۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۶۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴:۵۸:۴۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۴,۶۹۴ ۱۴,۶۳۹ ۱۴,۶۳۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۵,۱۸۷,۲۰۹,۸۱۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۴,۶۹۲ ۱۴,۶۳۸ ۱۴,۶۳۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۵,۱۰۲,۵۵۸,۶۲۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴,۶۹۱ ۱۴,۶۳۶ ۱۴,۶۳۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۵,۰۱۸,۰۶۸,۲۰۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۴,۶۳۶ ۱۴,۵۸۲ ۱۴,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۱,۶۴۵,۳۸۹,۵۸۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴,۶۰۱ ۱۴,۵۴۶ ۱۴,۵۴۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۸۹۹,۴۵۰,۴۷۱,۵۵۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۴,۶۲۴ ۱۴,۵۷۰ ۱۴,۵۷۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۰,۸۸۷,۷۶۴,۶۸۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴,۶۷۵ ۱۴,۶۲۰ ۱۴,۶۲۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۴,۰۲۸,۴۵۲,۴۹۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۴,۷۲۰ ۱۴,۶۶۵ ۱۴,۶۶۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۶,۷۸۶,۹۹۹,۴۱۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴,۷۱۹ ۱۴,۶۶۴ ۱۴,۶۶۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۶,۷۲۱,۷۱۷,۰۸۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴,۷۱۸ ۱۴,۶۶۳ ۱۴,۶۶۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۶۲۰,۰۰۰ ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ ۶۱,۸۳۳,۶۷۰ ۹۰۶,۶۵۳,۷۹۰,۸۳۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴,۶۴۹ ۱۴,۵۹۴ ۱۴,۵۹۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۲۹۰,۰۰۰ ۶۲,۴۵۳,۶۷۰ ۹۱۱,۴۷۴,۱۸۹,۹۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۴,۶۳۷ ۱۴,۵۸۲ ۱۴,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۴,۲۹۰,۰۰۰ ۶۲,۴۵۳,۶۷۰ ۹۱۰,۷۰۶,۳۳۷,۰۵۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴,۷۳۹ ۱۴,۶۸۳ ۱۴,۶۸۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۴,۲۹۰,۰۰۰ ۶۲,۴۵۳,۶۷۰ ۹۱۷,۰۲۳,۱۹۷,۶۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴,۸۶۵ ۱۴,۸۰۹ ۱۴,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ ۶۲,۹۵۳,۶۷۰ ۹۳۲,۲۹۸,۱۱۱,۱۹۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۴,۷۹۲ ۱۴,۷۳۶ ۱۴,۷۳۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ ۶۲,۹۵۳,۶۷۰ ۹۲۷,۷۰۵,۹۹۹,۲۷۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۴,۷۸۶ ۱۴,۷۳۰ ۱۴,۷۳۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ ۶۲,۹۵۳,۶۷۰ ۹۲۷,۳۳۶,۵۰۷,۵۳۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴,۷۹۶ ۱۴,۷۳۹ ۱۴,۷۳۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۹۰,۰۰۰ ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ ۶۲,۹۵۳,۶۷۰ ۹۲۷,۹۰۰,۷۲۱,۲۹۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۴,۸۷۷ ۱۴,۸۲۰ ۱۴,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۴۳,۶۷۰ ۹۳۴,۲۸۵,۴۲۱,۳۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۱۴,۸۳۳ ۱۴,۷۷۶ ۱۴,۷۷۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۴۳,۶۷۰ ۹۳۱,۵۶۴,۵۴۵,۶۵۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۴,۸۳۲ ۱۴,۷۷۵ ۱۴,۷۷۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۴۳,۶۷۰ ۹۳۱,۵۰۱,۶۴۱,۷۲۰
  مشاهده همه