صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۳۹۸,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۴,۶۰۱,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۴۹,۸۱۲,۸۱۹,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۸۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۷۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۲۶,۹۳۸ ۲۶,۸۳۲ ۲۶,۸۳۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۴۹,۸۱۲,۸۱۹,۱۹۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۲۷,۰۹۰ ۲۶,۹۸۰ ۲۶,۹۸۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۵,۰۴۸,۱۵۷,۷۱۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۲۷,۰۸۶ ۲۶,۹۷۶ ۲۶,۹۷۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۴,۹۱۶,۰۴۵,۲۶۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۲۷,۰۹۲ ۲۶,۹۸۲ ۲۶,۹۸۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۵,۱۳۱,۹۱۷,۶۳۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۲۷,۰۷۷ ۲۶,۹۶۶ ۲۶,۹۶۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۴,۵۶۷,۹۳۵,۶۰۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۲۷,۰۷۳ ۲۶,۹۶۳ ۲۶,۹۶۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۴,۴۴۸,۹۱۳,۹۵۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۲۷,۰۶۹ ۲۶,۹۵۸ ۲۶,۹۵۸ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۴,۲۸۷,۶۴۷,۹۳۸
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۲۶,۹۱۶ ۲۶,۸۰۶ ۲۶,۸۰۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۴۸,۸۹۱,۸۹۵,۳۳۱
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۲۶,۹۵۶ ۲۶,۸۴۵ ۲۶,۸۴۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۰,۲۷۴,۱۱۳,۶۲۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۲۶,۹۵۱ ۲۶,۸۴۱ ۲۶,۸۴۱ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۰,۱۲۳,۹۱۷,۷۸۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۲۶,۹۵۲ ۲۶,۸۴۲ ۲۶,۸۴۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۵۰,۱۵۵,۶۲۳,۴۸۲
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۲۶,۹۰۲ ۲۶,۷۹۰ ۲۶,۷۹۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۴۸,۳۴۳,۱۹۴,۳۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۲۶,۸۶۶ ۲۶,۷۵۲ ۲۶,۷۵۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۴۶,۹۸۵,۶۸۱,۲۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۲۶,۸۸۹ ۲۶,۷۷۳ ۲۶,۷۷۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۴۷,۷۳۵,۸۱۸,۹۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۲۶,۶۴۶ ۲۶,۵۳۴ ۲۶,۵۳۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۳۹,۲۵۵,۱۴۶,۱۱۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲۶,۳۲۵ ۲۶,۲۱۴ ۲۶,۲۱۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۲۷,۹۳۹,۴۸۲,۲۹۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۲۶,۳۲۱ ۲۶,۲۱۰ ۲۶,۲۱۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۲۷,۸۰۴,۱۲۷,۲۱۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۲۶,۳۱۹ ۲۶,۲۰۸ ۲۶,۲۰۸ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۲۷,۷۲۹,۸۸۴,۵۹۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۲۶,۳۰۶ ۲۶,۱۹۵ ۲۶,۱۹۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۲۷,۲۷۲,۴۴۰,۶۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۲۶,۱۹۳ ۲۶,۰۸۲ ۲۶,۰۸۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۱۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۳۹۸,۶۷۰ ۹۲۳,۲۷۴,۵۲۸,۲۹۴
  مشاهده همه