صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۵,۰۴۳,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۴,۹۵۶,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۹,۰۸۸,۰۹۰,۶۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۷۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۶۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۶۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰۸:۳۸:۵۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴,۷۴۰ ۱۴,۶۸۸ ۱۴,۶۸۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۲۴۹,۰۸۸,۰۹۰,۶۸۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴,۷۴۶ ۱۴,۶۹۲ ۱۴,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۲۴۹,۵۰۳,۰۷۳,۹۵۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴,۹۷۳ ۱۴,۹۱۶ ۱۴,۹۱۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۲۶۸,۵۲۵,۵۹۹,۸۷۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴,۹۷۳ ۱۴,۹۱۵ ۱۴,۹۱۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۲۶۸,۴۴۴,۰۸۲,۲۸۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۵,۰۶۰ ۱۵,۰۰۲ ۱۵,۰۰۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۸۶,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۲۹۵,۳۱۸,۹۷۶,۲۳۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۵,۰۵۸ ۱۵,۰۰۱ ۱۵,۰۰۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۸۶,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۲۹۵,۲۲۵,۹۶۵,۵۶۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۵,۰۵۸ ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۸۶,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۲۹۵,۱۵۰,۸۹۴,۵۴۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۵,۰۶۴ ۱۵,۰۰۷ ۱۵,۰۰۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۸۶,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۲۹۵,۷۳۱,۶۴۳,۵۹۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۵,۱۳۹ ۱۵,۰۸۴ ۱۵,۰۸۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۶۴۳,۶۷۰ ۱,۳۸۲,۳۷۰,۴۳۵,۲۹۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۵,۰۷۰ ۱۵,۰۱۸ ۱۵,۰۱۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۴۵۷,۳۶۰,۳۴۵,۲۸۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۵,۰۸۸ ۱۵,۰۳۷ ۱۵,۰۳۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۴۵۹,۲۰۱,۴۸۶,۸۵۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۴,۸۸۰ ۱۴,۸۲۹ ۱۴,۸۲۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۴۳۹,۰۷۰,۳۵۲,۱۵۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۴,۸۷۹ ۱۴,۸۲۸ ۱۴,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۴۳۸,۹۹۹,۷۸۷,۹۲۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴,۸۷۹ ۱۴,۸۲۸ ۱۴,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۴۳۸,۹۲۹,۱۱۹,۳۳۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴,۶۸۵ ۱۴,۶۳۳ ۱۴,۶۳۳ ۰ ۸۶,۲۶۱,۰۴۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۴۳,۶۷۰ ۱,۴۲۰,۰۸۱,۶۸۶,۳۲۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۳۱,۷۶۰ ۱۳۱,۳۰۲ ۱۳۱,۳۰۲ ۰ ۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۴۱۵,۷۸۱,۲۰۳,۰۳۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۳۳,۰۳۵ ۱۳۲,۵۶۸ ۱۳۲,۵۶۸ ۰ ۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۴۲۹,۴۲۶,۵۹۴,۷۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۳۲,۸۳۵ ۱۳۲,۳۶۹ ۱۳۲,۳۶۹ ۰ ۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۴۲۷,۲۸۱,۹۸۰,۱۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۳۲,۵۷۹ ۱۳۲,۱۱۴ ۱۳۲,۱۱۴ ۰ ۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۴۲۴,۵۳۷,۱۰۶,۲۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۳۲,۵۷۳ ۱۳۲,۱۰۸ ۱۳۲,۱۰۸ ۰ ۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۲,۶۳۰ ۱,۴۲۴,۴۶۷,۵۵۹,۶۲۵
  مشاهده همه