صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۰۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰,۹۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۴۸,۰۷۷,۳۴۳,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۸,۴۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۷,۹۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۷,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۰:۲۰:۱۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱۱۸,۲۹۷ ۱۱۷,۸۰۸ ۱۱۷,۸۰۸ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۴۸,۰۷۷,۳۴۳,۵۶۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۱۸,۲۳۹ ۱۱۷,۷۴۷ ۱۱۷,۷۴۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۴۶,۹۲۲,۲۳۸,۲۶۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۱۸,۶۶۶ ۱۱۸,۱۷۰ ۱۱۸,۱۷۰ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۵۴,۹۹۸,۲۵۶,۵۸۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۱۸,۰۳۲ ۱۱۷,۴۶۹ ۱۱۷,۴۶۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۴۱,۶۱۲,۳۲۲,۵۳۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۱۸,۰۲۸ ۱۱۷,۴۶۵ ۱۱۷,۴۶۵ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۴۱,۵۳۵,۵۰۲,۵۲۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۱۸,۰۲۴ ۱۱۷,۴۶۰ ۱۱۷,۴۶۰ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۴۱,۴۵۳,۰۱۸,۱۴۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۱۸,۰۲۰ ۱۱۷,۴۵۶ ۱۱۷,۴۵۶ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۴۱,۳۷۰,۲۵۵,۴۳۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۱۸,۶۹۳ ۱۱۸,۱۲۴ ۱۱۸,۱۲۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۵۴,۱۲۵,۹۳۰,۱۷۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۱۸,۹۴۴ ۱۱۸,۳۷۴ ۱۱۸,۳۷۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۵۸,۸۷۸,۲۹۶,۲۲۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۱۹,۳۶۱ ۱۱۸,۷۸۸ ۱۱۸,۷۸۸ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۶۶,۷۸۱,۸۴۶,۲۳۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۱۹,۰۳۳ ۱۱۸,۴۶۲ ۱۱۸,۴۶۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۶۰,۵۷۵,۶۰۶,۲۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۲۱,۱۲۴ ۱۲۰,۵۳۹ ۱۲۰,۵۳۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۳۰۰,۱۹۴,۳۷۹,۰۴۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۲۱,۱۲۰ ۱۲۰,۵۳۵ ۱۲۰,۵۳۵ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۳۰۰,۱۱۸,۲۸۵,۵۹۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۲۱,۱۱۶ ۱۲۰,۵۳۱ ۱۲۰,۵۳۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۳۰۰,۰۴۲,۴۵۵,۶۰۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۲۱,۱۰۴ ۱۲۰,۵۱۷ ۱۲۰,۵۱۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۹۹,۷۸۴,۳۴۷,۸۷۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۲۱,۷۵۰ ۱۲۱,۱۵۹ ۱۲۱,۱۵۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۳۱۲,۰۳۲,۷۸۰,۶۳۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۲۱,۳۳۶ ۱۲۰,۷۴۷ ۱۲۰,۷۴۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۳۰۴,۱۷۳,۸۷۴,۰۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۲۰,۱۴۳ ۱۱۹,۵۶۲ ۱۱۹,۵۶۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۲۸۱,۵۶۵,۴۶۵,۶۴۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱۲۲,۰۷۴ ۱۲۱,۴۸۲ ۱۲۱,۴۸۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۳۱۸,۱۸۸,۳۸۱,۱۳۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱۲۲,۰۷۰ ۱۲۱,۴۷۷ ۱۲۱,۴۷۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۸۲,۶۳۰ ۲,۳۱۸,۱۰۰,۱۱۸,۵۵۲
  مشاهده همه