صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۵) (۱.۵۸) (۹۹.۶) (۹۹.۷)
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۰۱ ۰.۱۶ ۲.۴۸ ۷۹.۵۹
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۵۸) (۰.۹۶) (۸۸.۰۳) (۹۷.۰۳)
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۶ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۶ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۰۵) (۰.۶۹) (۱۵.۶۶) (۹۱.۹۵)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ (۰.۵۱) ۱.۴ (۸۴.۵۶) ۱۶,۰۷۴.۹۳
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۴۴ ۰.۶۹ ۳۹۵.۵۸ ۱,۱۲۱.۰۴
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۳) (۰.۳۴) (۳۶.۹۷) (۷۱.۵۸)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۴ ۰.۸۹ ۱۶,۰۴۳.۸۵ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۹ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۳۳ ۱.۶۲ ۱۲,۴۴۴.۶۸ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۳ (۰.۰۴) ۱۹۹.۳۳ (۱۲.۶۱)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۹۶) (۰.۸۳) (۹۶.۹۹) (۹۵.۲۹)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۱۵ ۰.۶ ۷۳.۰۳ ۷۷۳.۴۷
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۱۹ ۰.۹۲ ۱۰۲.۱۵ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ ۱.۶۷ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۵ ۰