صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۲۰.۸۱ (۶۹.۳۱)
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ (۰.۳۶) (۰.۰۶) (۷۲.۹۹) (۲۰.۶۱)
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰.۶ ۰.۶۳ ۷۷۷.۳ ۸۹۷.۲۴
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰ (۰.۴) ۱.۲۵ (۷۶.۵)
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ ۱.۲۵ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۰.۵۷) (۱.۲۶) (۸۷.۳۸) (۹۹.۰۱)
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ (۰.۲۱) (۰.۵) (۵۳.۷۸) (۸۳.۹۱)
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۰.۳۵) (۰.۳) (۷۲.۰۴) (۶۶.۲۶)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۹ ۱۷۲.۶۷ ۴۱.۱۶
۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۱.۷۲) (۱.۹۶) (۹۹.۸۲) (۹۹.۹۳)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ (۰.۷۴) ۴.۳۳ (۹۳.۴۴)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۵۳) (۰.۱۸) (۸۵.۶۲) (۴۸.۸۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰.۳۴ ۱.۴۶ ۲۴۶.۷ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۹۹ ۰.۲۵ ۳,۵۵۸.۹۸ ۱۴۷.۷۷
۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۱.۵۸) (۱.۹۳) (۹۹.۷) (۹۹.۹۲)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ ۱.۵۱ ۰