صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ صندوق آرمان سپهر آتی دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ صندوق آرمان سپهر آتی (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه صندوق آرمان سپهر آتی دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ دی ماه صندوق آرمان سپهر آتی دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ صندوق آرمان سپهر آتی دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ صندوق آرمان سپهر آتی (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ آذرماه صندوق آرمان سپهر آتی دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۱ شهریورماه صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ صورت مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ آبانماه صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ مهرماه صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به۳۱ شهریور ماه۱۴۰۲ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد دوره ۹ماهه منتهی به۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد دوره دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ گزارش عملکرد دوره دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اطلاعات و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ اطلاعات و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی پایان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد۹ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اطلاعات و صورت‌های مالی پایان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ اطلاعات و صورت‌های مالی پایان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی پایان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی پایان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ افشا پرتفوی شهریور ماه ۱۴۰۰ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ افشا پرتفوی شهریور ماه ۱۴۰۰ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افشا پرتفوی مرداد ماه ۱۴۰۰ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ افشا پرتفوی تیرماه ۱۴۰۰ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ افشا پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۰ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ افشا پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ ۱۲ ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ گزارش فعالیت ماهانه دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ افشا پرتفوی اسفند ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ افشا پرتفوی بهمن ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ افشا پرتفوی دی ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ افشا پرتفوی آذر ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ فشا پرتفوی آبان ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ افشا پرتفوی مهر ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ افشا پرتفوی شهریور ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ افشا پرتفوی مرداد ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ افشا پرتفوی تیر ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ افشا پرتفوی خرداد ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)-اصلاحی دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸- اصلاحیه دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ افشا پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ افشا پرتفوی فروردین ماه ۹۹ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ افشا پرتفوی اسفند ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ افشا پرتفوی بهمن ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ افشا پرتفوی دی ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ افشا پرتفوی آذر ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ افشا پرتفوی آبان ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ افشا پرتفوی مهر ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ افشا پرتفوی شهریور ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ افشا پرتفوی مرداد ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ افشا پرتفوی تیر ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ افشا پرتفوی خرداد ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ افشا پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ افشا پرتفوی فروردین ماه ۹۸ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ افشا پرتفوی اسفند ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ افشا پرتفوی بهمن ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ افشا پرتفوی دی ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ افشا پرتفوی آذر ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ افشا پرتفوی آبان ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ افشا پرتفوی مهر ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشا پرتفوی شهریور ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ افشا پرتفوی مرداد ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ افشا پرتفو ی تیر ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آشنا دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ صورت های مالی و یاداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ افشا پرتفو ی خرداد ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ افشا پرتفو اردیبهشت ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ افشا پرتفر فروردین ماه ۹۷ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به اسفند۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به دی ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ صورت مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان منتهی به آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ صورت مالی اصلاح شده حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صندوق ارمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ گزارش فعالیت هیات مدیره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۹۲۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۹۲۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ صورت های مالی دوره مالی شش ماه و بیست و دو روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۹۲۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صورت های مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دانلود