صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۵۰۲)% (۱.۵۸۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۲.۵۹۹)% (۱.۶۷۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ %۰.۱۰۷ %۲.۹۷۵
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ %۱۴.۱۳۳ %۲۱.۱۹۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ %۹.۷۰۵ %۱۱.۷
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ %۳۱.۸۲۳ %۴۰.۵۵۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ %۱۲۱۸.۳۲۵ %۲۴۹۵.۲۴۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷.۵۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۹۷)% (۹.۵۵)%