صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۰.۰۱۶
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۰.۰۳۲ (۰.۲۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۳.۶۳ %۸.۹۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (۰.۲۶۵)% (۱.۹۱۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۲۴.۷۰۲ %۵.۰۷۵
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۷۴.۲۱۹ %۵۶.۵۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ %۲۱۳۱.۴۲۶ %۳۴۳۵.۲۱۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%