صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی(تغییر هزینه ارکان) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی(تغییر رکن متولی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی(تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۸ تاییدیه سازمان و صورتجلسه در خصوص مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹ تایید سازمان و صورتجلسه در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۱(تغییر هزینه ارکان ) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۲ تایید سازمان در خصوص تاییدیه ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۷ تایید سازمان در خصوص تایید تغییر نام صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۲ تایید سازمان در خصوص تایید محل اقامت قانونی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا(تغییر هزینه ارکان و نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۰ تایید سازمان در خصوص تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۱ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(مبنی بر تغییر مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۲ تائیدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت‌های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۳ تاییدیه صورتجلسه تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۴ صورتجلسه تغییر نام صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۷ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۳۸ صورتجلسه تغییر امضاداران صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ (تغییر مدیر صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۰ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(تغییر مدیر صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۱ تائیدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت‌های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تغییر هزینه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تغییر هزینه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۴۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳(تغییر هزینه حسابرس ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳(تصویب صورت های مالی ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴۸ تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با موضوع تصویب حق عضویت کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۴۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۵۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۵۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱- تغییر کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۵۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷- تغییر کارمزد کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۵۷ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۵۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۵۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۶۱ آگهی لغو دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۶۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۶۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۵ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۶۶ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳:۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۶۸ روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۶۹ تاییدیه صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۷۰ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۷۱ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۷۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(رعايت ابلاغيه ۱۲۰۲۰۱۹۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(تغییر سال مالی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۶ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۷۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۵/۰۱ صندوق آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۷۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۷۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۶ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۷۸ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۷۹ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۸۰ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (اميدنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۱ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۲ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۸۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۸۴ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۸۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۸۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۸۷ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۸۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۸۹ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۹۰ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۹۱ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۱۸ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۹۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۹۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۹۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۹۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۹۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۹۷ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۹۸ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۹۹ تائیدیه مجمع امیدنامه ای مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۰۰ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۰۱ تائیدیه اساسنامه ای مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (تائید تغییر بازارگردان و تعهدات آن) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۰۲ تائیدیه امیدنامه ای مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (تائید تغییر بازارگردان و تعهدات آن) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۰۳ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹و ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۱۰۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۰۵ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۰۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۱۰۷ تصویب مجمع تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۱۰۸ تائیدیه مجمع امیدنامه ای صندوق مورخ ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۰۹ تائیدیه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۱۰ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۱۱۲ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۱۳ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۱۱۴ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۱۵ افزودن حق نظارت سازمان به هزینه های قابل پرداخت از صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۱۶ تایید سازمان در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۱۷ تاییدیه صورت جلسه مجمع ۰۸.۰۳.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۱۱۸ برگزاری مجمع ۰۸.۰۳.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۱۱۹ آگهی دعوت به مجمع ۹۷.۰۳.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۲۰ تغییر دارندگان واحد های ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۱۲۱ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۲۲ تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۲۳ آگهی دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۲۴ ثبت صورتجلسه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
۱۲۵ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۲۶ آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۱۲۷ تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۱۲۸ صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۱۲۹ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۱۳۰ مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تشکیل گردید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
۱۳۱ دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
۱۳۲ تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۳۳ برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۱۳۴ دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۱۳۵ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
۱۳۶ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
۱۳۷ تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
۱۳۸ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۳۹ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۱۴۰ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۱۴۱ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۱۴۲ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۱۴۳ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۱۴۴ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۱۴۵ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۴۶ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق آسا ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۱۴۸ صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۰