صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه تغییر نام صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۵ صورتجلسه تغییر امضاداران صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ (تغییر مدیر صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(تغییر مدیر صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸ تائیدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت‌های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تغییر هزینه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تغییر هزینه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳(تغییر هزینه حسابرس ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳(تصویب صورت های مالی ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۵ تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با موضوع تصویب حق عضویت کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۲۰ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱- تغییر کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۲۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷- تغییر کارمزد کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۲۴ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۲۵ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۲۸ آگهی لغو دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳:۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۵ روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۳۶ تاییدیه صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۳۸ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(رعايت ابلاغيه ۱۲۰۲۰۱۹۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(تغییر سال مالی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۶ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۴۲ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۵/۰۱ صندوق آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۶ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۷ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (اميدنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۸ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۹ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۵۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۵۱ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۵۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۵۴ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۵۵ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۵۶ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۵۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۵۸ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۱۸ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۵۹ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۶۰ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۶۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۶۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۶۴ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۵ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۶ تائیدیه مجمع امیدنامه ای مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۷ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۸ تائیدیه اساسنامه ای مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (تائید تغییر بازارگردان و تعهدات آن) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۶۹ تائیدیه امیدنامه ای مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (تائید تغییر بازارگردان و تعهدات آن) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۷۰ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹و ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۷۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۷۲ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۷۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۷۴ تصویب مجمع تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۷۵ تائیدیه مجمع امیدنامه ای صندوق مورخ ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷۶ تائیدیه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷۷ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۷۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۷۹ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۸۰ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۸۱ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۸۲ افزودن حق نظارت سازمان به هزینه های قابل پرداخت از صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۸۳ تایید سازمان در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۸۴ تاییدیه صورت جلسه مجمع ۰۸.۰۳.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۸۵ برگزاری مجمع ۰۸.۰۳.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۸۶ آگهی دعوت به مجمع ۹۷.۰۳.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۸۷ تغییر دارندگان واحد های ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۸۸ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۸۹ تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۹۰ آگهی دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۹۱ ثبت صورتجلسه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
۹۲ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۹۳ آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۹۴ تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۹۵ صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۹۶ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۹۷ مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تشکیل گردید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
۹۸ دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
۹۹ تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۰۰ برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۱۰۱ دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۱۰۲ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
۱۰۳ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
۱۰۴ تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
۱۰۵ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۰۶ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۱۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۱۰۸ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۱۰۹ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۱۱۰ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۱۱۱ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۱۱۲ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۱۳ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسا ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۱۱۵ صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۰