صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا(تغییر هزینه ارکان و نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵ تایید سازمان در خصوص تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۶ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(مبنی بر تغییر مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۷ تائیدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت‌های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۸ تاییدیه صورتجلسه تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۹ صورتجلسه تغییر نام صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰(تغییر نام صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۲ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱۳ صورتجلسه تغییر امضاداران صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ (تغییر مدیر صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۵ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(تغییر مدیر صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۶ تائیدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت‌های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تغییر هزینه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تغییر هزینه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (تصویب صورت های مالی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۲۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳(تغییر هزینه حسابرس ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳(تصویب صورت های مالی ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۳ تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با موضوع تصویب حق عضویت کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۲۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱- تغییر کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۳۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷- تغییر کارمزد کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۳۲ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۳۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۳۶ آگهی لغو دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۰ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳:۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۴۳ روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۴۴ تاییدیه صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۴۶ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(رعايت ابلاغيه ۱۲۰۲۰۱۹۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(تغییر سال مالی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۶ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۵۰ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۵/۰۱ صندوق آرمان سپهر آشنا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۵۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۶ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۵ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (اميدنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۶ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۷ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۵۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۵۹ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۶۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۶۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۳ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۴ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۵ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۶۶ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۱۸ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۶۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۶۸ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۶۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۷۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۷۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۷۲ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۷۳ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۷۴ تائیدیه مجمع امیدنامه ای مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۷۵ تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۷۶ تائیدیه اساسنامه ای مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (تائید تغییر بازارگردان و تعهدات آن) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۷۷ تائیدیه امیدنامه ای مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (تائید تغییر بازارگردان و تعهدات آن) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۷۸ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹و ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۷۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۸۰ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۸۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۸۲ تصویب مجمع تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۸۳ تائیدیه مجمع امیدنامه ای صندوق مورخ ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۸۴ تائیدیه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۸۵ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۸۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۸۷ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۸۸ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۸۹ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۹۰ افزودن حق نظارت سازمان به هزینه های قابل پرداخت از صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۹۱ تایید سازمان در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۹۲ تاییدیه صورت جلسه مجمع ۰۸.۰۳.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۹۳ برگزاری مجمع ۰۸.۰۳.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۹۴ آگهی دعوت به مجمع ۹۷.۰۳.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۹۵ تغییر دارندگان واحد های ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۹۶ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۹۷ تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۹۸ آگهی دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۹۹ ثبت صورتجلسه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ مبنی بر تایید صورت مالی و تغییر حسابرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
۱۰۰ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۰۱ آکهی دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۱۰۲ تایید صورتجلسه مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۱۰۳ صورتجلسه تایید صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۱۰۴ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۱۰۵ مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تشکیل گردید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
۱۰۶ دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
۱۰۷ تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۰۸ برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۱۰۹ دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۱۱۰ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
۱۱۱ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
۱۱۲ تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
۱۱۳ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
۱۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۱۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۱۱۶ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۱۱۷ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۱۱۸ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
۱۱۹ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۱۲۰ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۲۱ تائید صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق آسا ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
۱۲۳ صورتجلسه مجمع موسس آرمان سپهر آیندگان دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۰