صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۲۳۴,۵۷۸ ۱۸.۴ % ۴۰۶,۵۳۱ ۳۱.۹ % ۴۴۱,۴۹۴ ۳۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۳۸ ۶.۶۶ % ۶۸,۲۲۰ ۵.۳۵ % ۳۸,۸۳۱ ۳.۰۵ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۲۴۲,۵۶۹ ۱۸.۷۵ % ۴۳۹,۴۱۰ ۳۳.۹۷ % ۴۴۱,۲۱۱ ۳۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۸۵,۲۹۰ ۶.۵۹ % ۴۶,۲۲۳ ۳.۵۷ % ۳۸,۸۳۱ ۳ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲۴۲,۱۳۹ ۱۸.۷۲ % ۴۴۶,۸۶۹ ۳۴.۵۵ % ۴۴۱,۱۵۶ ۳۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۸۴,۶۶۳ ۶.۵۵ % ۳۹,۷۱۶ ۳.۰۷ % ۳۸,۸۳۱ ۳ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۴۶,۲۰۳ ۱۸.۶۵ % ۴۵۰,۹۱۹ ۳۴.۱۶ % ۴۴۰,۵۰۵ ۳۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۰۴۶ ۷.۸۸ % ۳۹,۶۶۵ ۳ % ۳۸,۸۳۱ ۲.۹۴ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۴۶,۲۰۳ ۱۸.۶۵ % ۴۵۰,۹۱۹ ۳۴.۱۶ % ۴۴۰,۳۹۹ ۳۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۰۴۹ ۷.۸۱ % ۴۰,۵۹۵ ۳.۰۸ % ۳۸,۸۳۱ ۲.۹۴ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۴۶,۲۰۳ ۱۸.۶۵ % ۴۵۰,۹۱۹ ۳۴.۱۷ % ۴۴۰,۲۹۳ ۳۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۹۰,۸۰۵ ۶.۸۸ % ۵۲,۷۹۰ ۴ % ۳۸,۸۳۱ ۲.۹۴ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲۴۶,۶۶۴ ۱۸.۶۸ % ۴۵۱,۵۴۷ ۳۴.۲ % ۴۳۹,۷۵۳ ۳۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۹۶ ۶.۴۵ % ۵۸,۴۵۰ ۴.۴۳ % ۳۸,۸۳۱ ۲.۹۴ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲۴۷,۲۴۵ ۱۷.۵۷ % ۴۵۸,۹۰۰ ۳۲.۶۲ % ۴۳۹,۴۵۰ ۳۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۷۸۴ ۱۱.۷۱ % ۵۷,۶۸۶ ۴.۱ % ۳۸,۸۳۱ ۲.۷۶ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۲۵۰,۶۸۷ ۱۶.۹۲ % ۴۵۵,۳۶۸ ۳۰.۷۳ % ۴۶۳,۹۸۷ ۳۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۵۴۷ ۱۴.۷۵ % ۵۴,۳۸۱ ۳.۶۷ % ۳۸,۸۳۱ ۲.۶۲ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲۴۶,۹۵۷ ۱۶.۶۵ % ۴۵۶,۲۰۲ ۳۰.۷۵ % ۴۶۸,۶۸۷ ۳۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۴۹۵ ۱۳.۵۱ % ۷۲,۳۸۴ ۴.۸۸ % ۳۸,۸۳۱ ۲.۶۲ %