صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۸۷۱,۴۳۸ ۳۸.۲۵ % ۶۹۳,۳۳۴ ۳۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۲۴۲ ۹.۰۵ % ۱۱۳,۲۷۸ ۳.۳۷ % ۳۹۳,۵۴۸ ۱۷.۲۸ % ۳۶,۴۶۸ ۱.۶ %
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۸۷۸,۱۵۱ ۳۸.۵۸ % ۶۹۲,۹۶۴ ۳۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۴۸ ۹.۰۶ % ۱۰۵,۸۱۱ ۳.۰۵ % ۳۹۳,۴۶۴ ۱۷.۲۸ % ۳۶,۴۶۸ ۱.۶ %
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۸۸۲,۶۲۶ ۳۸.۶۳ % ۶۹۲,۵۲۸ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۴۸ ۹.۰۲ % ۱۰۵,۶۹۹ ۳.۰۳ % ۳۹۷,۴۵۱ ۱۷.۴ % ۳۶,۴۶۸ ۱.۶ %
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۸۷۲,۴۹۰ ۳۸.۴۲ % ۶۸۸,۶۰۶ ۳۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۴۸ ۹.۰۸ % ۱۰۵,۴۹۳ ۳.۰۴ % ۳۹۸,۱۶۸ ۱۷.۵۳ % ۳۶,۴۶۸ ۱.۶۱ %
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۸۷۴,۲۷۱ ۳۸.۵۱ % ۶۸۸,۳۸۱ ۳۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۴۸ ۹.۰۸ % ۱۰۵,۳۵۶ ۳.۰۳ % ۳۹۶,۵۳۲ ۱۷.۴۶ % ۳۶,۴۴۳ ۱.۶ %
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۸۷۴,۲۷۱ ۳۸.۵۱ % ۶۸۸,۲۷۱ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۴۸ ۹.۰۸ % ۱۰۵,۲۴۴ ۳.۰۳ % ۳۹۶,۵۳۲ ۱۷.۴۶ % ۳۶,۴۴۳ ۱.۶۱ %
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۸۷۴,۲۷۱ ۳۸.۵۱ % ۶۸۸,۱۶۱ ۳۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۰۰۰ ۹.۰۷ % ۱۰۵,۲۸۰ ۳.۰۳ % ۳۹۶,۵۳۲ ۱۷.۴۷ % ۳۶,۴۴۳ ۱.۶۱ %
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۸۸۰,۹۳۱ ۳۸.۵۹ % ۶۸۷,۳۸۴ ۳۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۰۰۰ ۹.۰۲ % ۱۰۵,۱۶۸ ۳.۰۱ % ۴۰۳,۳۷۷ ۱۷.۶۷ % ۳۶,۴۴۳ ۱.۶ %
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۸۸۵,۶۷۸ ۳۸.۶۸ % ۶۸۶,۴۲۳ ۲۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۰۹۰ ۹.۱۳ % ۱۰۴,۶۹۱ ۲.۹۸ % ۴۰۴,۳۱۳ ۱۷.۶۵ % ۳۶,۴۴۳ ۱.۵۹ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۸۸۸,۵۶۷ ۳۸.۶۷ % ۶۸۵,۴۴۰ ۲۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۰۸۵ ۹.۱ % ۱۰۴,۵۷۹ ۲.۹۷ % ۴۱۰,۲۸۱ ۱۷.۸۵ % ۳۶,۴۴۳ ۱.۵۹ %