صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۲۴۹,۶۹۳ ۲۰.۹۲ % ۴۱۹,۷۹۵ ۳۵.۱۸ % ۲۰۲,۲۵۳ ۱۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۹۲,۸۴۹ ۲۴.۵۴ % ۲۸,۸۶۰ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۲۴۹,۶۹۳ ۲۰.۹۳ % ۴۱۹,۷۹۵ ۳۵.۱۸ % ۲۰۲,۲۰۲ ۱۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۹۰,۹۳۸ ۲۴.۳۸ % ۳۰,۵۷۱ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۲۴۹,۶۹۳ ۲۰.۹۳ % ۴۱۹,۷۹۵ ۳۵.۱۹ % ۲۰۲,۱۵۱ ۱۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۴۴۷ ۲۴.۲۶ % ۳۱,۸۵۵ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۲۵۱,۳۸۱ ۲۱.۰۶ % ۴۱۹,۱۴۳ ۳۵.۱۲ % ۲۰۱,۹۸۰ ۱۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۱۱۱ ۲۴.۱۴ % ۳۲,۹۹۱ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۲۵۳,۴۵۲ ۲۱.۰۲ % ۳۲۷,۴۳۸ ۲۷.۱۵ % ۲۹۴,۰۶۷ ۲۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۹۸,۱۰۱ ۲۴.۷۲ % ۳۲,۷۹۴ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۲۵۰,۹۵۲ ۲۰.۸۳ % ۳۳۶,۲۹۳ ۲۷.۹۲ % ۲۹۴,۲۴۲ ۲۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۹۸,۱۰۱ ۲۴.۷۵ % ۲۵,۰۴۷ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۲۵۰,۹۹۵ ۲۰.۸۷ % ۳۳۶,۶۹۸ ۲۸ % ۲۹۴,۱۶۲ ۲۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۵۲۸ ۲۳.۴۱ % ۳۹,۲۶۵ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۲۵۰,۹۹۵ ۲۰.۸۷ % ۳۳۶,۶۹۸ ۲۸.۰۱ % ۲۹۴,۱۱۲ ۲۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۵۲۸ ۲۳.۴۱ % ۳۹,۰۶۹ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۲۵۰,۹۹۵ ۲۰.۸۸ % ۳۳۶,۶۹۸ ۲۸.۰۱ % ۲۹۴,۰۶۱ ۲۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۵۲۸ ۲۳.۴۲ % ۳۸,۸۷۴ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۲۵۰,۹۹۵ ۲۰.۸۸ % ۳۳۶,۶۹۸ ۲۸.۰۲ % ۲۹۴,۰۱۱ ۲۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۵۲۸ ۲۳.۴۲ % ۳۸,۶۷۹ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %