صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۶۸,۶۲۵ ۲۳.۱۱ ۲۶۴,۹۸۴ ۲۱.۱۶ ۲۵۱,۰۹۳ ۲۰.۸۷ ۲۴۹,۶۹۳ ۲۰.۹۲
سایر سهام ۲۴۱,۵۵۲ ۳۳.۱۱ ۳۸۷,۷۹۵ ۳۰.۹۶ ۳۸۲,۵۳۱ ۳۱.۷۹ ۴۱۹,۷۹۵ ۳۵.۱۸
اوراق مشارکت ۱۶۶,۸۷۰ ۲۲.۸۷ ۲۱۸,۱۵۸ ۱۷.۴۲ ۲۵۱,۳۴۶ ۲۰.۸۹ ۲۰۲,۲۵۳ ۱۶.۹۵
اوراق سپرده ۱,۳۵۰ ۰.۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۲۴,۶۱۶ ۱۷.۰۸ ۳۵۱,۴۹۳ ۲۸.۰۶ ۲۸۴,۵۸۹ ۲۳.۶۵ ۲۹۲,۸۴۹ ۲۴.۵۴
سایر دارایی‌ها ۱۸,۸۷۴ ۲.۵۹ ۳۰,۰۱۴ ۲.۴ ۳۳,۷۷۱ ۲.۸۱ ۲۸,۸۶۰ ۲.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۸,۸۴۷ ۳.۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد