صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۶۷,۷۲۱ ۵۸.۳۱ ۱,۴۰۳,۱۲۶ ۵۷.۷۴ ۱,۳۳۰,۲۱۸ ۵۷.۱۵ ۱,۲۶۴,۹۸۶ ۵۵.۵۳
اوراق ۱۳۹,۰۵۴ ۲۲.۰۵ ۶۷۹,۱۶۴ ۲۷.۹۵ ۶۸۳,۹۴۴ ۲۹.۳۹ ۶۹۳,۳۳۴ ۳۰.۴۴
وجه نقد ۱۰۴,۱۹۳ ۱۶.۵۲ ۲۱۸,۲۷۴ ۸.۹۸ ۲۰۱,۶۷۷ ۸.۶۷ ۲۰۶,۲۴۲ ۹.۰۵
سایر دارایی‌ها ۱۴,۱۸۹ ۲.۲۵ ۹۳,۳۹۰ ۳.۸۴ ۷۵,۱۸۲ ۳.۲۳ ۷۶,۸۱۰ ۳.۳۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۵۵,۴۳۷ ۲۴.۶۵ ۴۲۶,۳۹۴ ۱۷.۵۵ ۴۱۲,۵۲۷ ۱۷.۷۲ ۳۹۳,۵۴۸ ۱۷.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۲,۴۶۶ ۵.۱۵ ۳۶,۰۴۹ ۱.۴۸ ۳۶,۴۴۶ ۱.۵۷ ۳۶,۴۶۸ ۱.۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد