صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۷۳,۶۸۵ ۲۲.۹۹ ۲۳۷,۶۰۰ ۲۱.۲۶ ۲۳۴,۳۴۵ ۲۱.۰۲ ۲۲۴,۹۰۸ ۲۱.۰۳
سایر سهام ۲۵۳,۳۴۴ ۳۳.۵۴ ۴۳۶,۶۶۷ ۳۹.۰۷ ۴۱۲,۰۱۴ ۳۶.۹۶ ۳۶۲,۸۵۶ ۳۳.۹۳
اوراق مشارکت ۱۶۹,۰۸۶ ۲۲.۳۸ ۲۰۶,۳۲۷ ۱۸.۴۶ ۲۰۹,۸۳۶ ۱۸.۸۲ ۲۱۲,۶۸۶ ۱۹.۸۹
اوراق سپرده ۱,۲۶۶ ۰.۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۳۲,۰۶۰ ۱۷.۴۸ ۲۱۹,۸۲۳ ۱۹.۶۷ ۲۴۲,۲۹۵ ۲۱.۷۴ ۲۳۶,۱۸۸ ۲۲.۰۸
سایر دارایی‌ها ۱۸,۷۴۷ ۲.۴۸ ۱۷,۲۸۶ ۱.۵۵ ۱۶,۲۴۱ ۱.۴۶ ۳۲,۸۹۲ ۳.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۳,۴۸۳ ۳.۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد