صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۶۲,۵۹۹ ۲۳.۶۶ ۲۵۶,۹۹۰ ۱۶.۷۳ ۲۵۶,۰۱۷ ۱۷.۷۹ ۲۳۴,۵۷۸ ۱۸.۴
سایر سهام ۲۳۱,۲۵۵ ۳۳.۶۶ ۵۰۹,۹۸۵ ۳۳.۱۹ ۴۷۲,۲۰۸ ۳۲.۸ ۴۰۶,۵۳۱ ۳۱.۹
اوراق مشارکت ۱۵۷,۸۸۳ ۲۲.۹۸ ۵۱۶,۱۶۲ ۳۳.۶ ۴۵۵,۶۱۳ ۳۱.۶۵ ۴۴۱,۴۹۴ ۳۴.۶۴
اوراق سپرده ۱,۵۵۷ ۰.۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۱۰,۸۲۵ ۱۶.۱۳ ۱۴۶,۵۵۹ ۹.۵۴ ۱۳۵,۸۶۲ ۹.۴۴ ۸۴,۹۳۸ ۶.۶۶
سایر دارایی‌ها ۱۷,۴۸۲ ۲.۵۴ ۶۸,۰۱۶ ۴.۴۳ ۸۰,۹۲۶ ۵.۶۲ ۶۸,۲۲۰ ۵.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۴,۰۳۰ ۴.۹۵ ۳۸,۶۸۵ ۲.۵۲ ۳۸,۸۳۱ ۲.۷ ۳۸,۸۳۱ ۳.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد