صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ تاییدیه صورتجلسه تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آشنا -تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ (سالانه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تاییدیه صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷(اختصاص واحد جایزه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تاییدیه صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷(اختصاص واحد جایزه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۶-اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تاییدیه صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴-(تغییر آدرس) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ تاییدیه مجمع صندوق مورخ ۱۶مردادماه ۱۴۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ تاییدیه مجمع صندوق مورخ ۱۶مردادماه ۱۴۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ تاییدیه مجمع صندوق مورخ ۱۶تیرماه ۱۴۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تائیدیه مجمع صندوق مورخ ۱۸خرداد ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تائیدیه مجمع صندوق مورخ ۲۹بهمن ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تائیدیه مجمع صندوق مورخ ۰۵بهمن ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تائیدیه مجمع صندوق مورخ ۲۱دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تائیدیه مجمع صندوق مورخ ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ صورتجلسه مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان تغییرات اساس نامه