صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02
منبع اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست