صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان)
منبع صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان)
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست