صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۵۳۹,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۴۶۰,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۳۳,۴۱۸,۶۰۴,۶۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۲۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۳۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۵:۳۰:۱۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۲۴,۹۹۱ ۲۴,۸۸۹ ۲۵,۰۳۳ ۱۴۴ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۹۴,۰۰۰ ۴۵,۵۳۹,۶۷۰ ۱,۱۳۳,۴۱۸,۶۰۴,۶۸۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۲۴,۹۶۴ ۲۴,۸۶۲ ۲۵,۰۰۵ ۱۴۳ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۹۴,۰۰۰ ۴۵,۵۳۹,۶۷۰ ۱,۱۳۲,۱۹۴,۵۱۷,۷۶۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۲۴,۹۹۶ ۲۴,۸۹۳ ۲۵,۰۳۵ ۱۴۲ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۵,۸۶۶,۵۳۸,۹۷۴
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۲۴,۹۴۷ ۲۴,۸۴۳ ۲۴,۹۸۴ ۱۴۱ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۳,۵۹۷,۷۸۹,۵۳۹
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۲۵,۰۲۳ ۲۴,۹۱۷ ۲۵,۰۵۷ ۱۴۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۶,۹۶۰,۷۴۴,۲۰۴
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۲۵,۰۲۰ ۲۴,۹۱۴ ۲۵,۰۵۳ ۱۳۹ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۶,۸۲۶,۱۵۰,۵۲۵
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۲۵,۰۱۷ ۲۴,۹۱۱ ۲۵,۰۴۹ ۱۳۸ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۶,۶۹۲,۷۰۱,۴۵۳
  ۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۲۵,۰۹۰ ۲۴,۹۸۳ ۲۵,۱۲۰ ۱۳۷ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۹,۹۴۵,۷۱۳,۱۸۸
  ۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۲۴,۸۶۸ ۲۴,۷۶۲ ۲۴,۸۹۸ ۱۳۶ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۲۹,۸۹۷,۴۹۵,۷۲۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۲۴,۹۸۳ ۲۴,۸۷۶ ۲۵,۰۱۱ ۱۳۵ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۵,۱۰۵,۳۶۰,۱۵۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۲۴,۹۴۷ ۲۴,۸۴۱ ۲۴,۹۷۴ ۱۳۳ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۳,۴۶۸,۸۴۶,۸۳۸
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۲۴,۹۶۰ ۲۴,۸۵۳ ۲۴,۹۸۶ ۱۳۳ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۴,۰۵۳,۱۶۹,۰۳۱
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۲۴,۹۵۸ ۲۴,۸۵۲ ۲۴,۹۸۳ ۱۳۱ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۳,۹۶۹,۸۳۲,۲۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۲۴,۹۵۵ ۲۴,۸۴۹ ۲۴,۹۷۹ ۱۳۰ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۰۴,۰۰۰ ۴۵,۶۲۹,۶۷۰ ۱,۱۳۳,۸۳۱,۱۵۰,۸۵۷
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۲۴,۹۸۲ ۲۴,۸۷۶ ۲۵,۰۰۵ ۱۲۹ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰ ۴۵,۷۴۹,۶۷۰ ۱,۱۳۸,۰۷۱,۶۰۹,۹۹۹
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۲۵,۱۰۵ ۲۴,۹۹۹ ۲۵,۱۲۷ ۱۲۸ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰ ۴۵,۷۴۹,۶۷۰ ۱,۱۴۳,۶۸۸,۹۳۲,۸۴۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۲۵,۱۵۰ ۲۵,۰۴۳ ۲۵,۱۷۰ ۱۲۷ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰ ۴۵,۷۴۹,۶۷۰ ۱,۱۴۵,۷۱۳,۷۵۵,۱۴۵
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۲۵,۱۳۰ ۲۵,۰۲۱ ۲۵,۱۴۷ ۱۲۶ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰ ۴۵,۷۴۹,۶۷۰ ۱,۱۴۴,۶۹۸,۹۴۲,۷۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۲۵,۰۷۸ ۲۴,۹۶۸ ۲۵,۰۹۳ ۱۲۵ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰ ۴۵,۷۴۹,۶۷۰ ۱,۱۴۲,۲۹۲,۴۴۳,۹۰۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۲۵,۰۷۶ ۲۴,۹۶۶ ۲۵,۰۹۰ ۱۲۴ ۰ ۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰ ۰ ۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰ ۴۵,۷۴۹,۶۷۰ ۱,۱۴۲,۱۷۸,۸۵۳,۷۷۶
  مشاهده همه