صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۳۳۰,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۰,۶۶۹,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴۶,۶۳۳,۵۸۲,۷۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۰:۵۲:۰۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۵,۱۸۷ ۱۵,۱۳۵ ۱۵,۱۳۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ ۷۴۶,۶۳۳,۵۸۲,۷۱۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۵,۱۵۰ ۱۵,۰۹۷ ۱۵,۰۹۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ ۷۴۴,۷۴۸,۰۵۲,۴۰۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۵,۱۵۹ ۱۵,۱۰۶ ۱۵,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ ۷۴۵,۱۸۱,۹۷۳,۵۱۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۵,۱۳۶ ۱۵,۰۸۳ ۱۵,۰۸۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ ۷۴۴,۰۷۳,۷۴۴,۵۰۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۵,۱۴۹ ۱۵,۰۹۶ ۱۵,۰۹۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ ۷۴۴,۷۰۶,۹۷۷,۴۹۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۵,۱۴۸ ۱۵,۰۹۵ ۱۵,۰۹۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ ۷۴۴,۶۶۵,۱۳۱,۰۴۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۵,۱۴۷ ۱۵,۰۹۵ ۱۵,۰۹۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۸۷,۴۱۳,۰۰۰ ۴۹,۳۳۰,۶۷۰ ۷۴۴,۶۲۳,۸۳۱,۱۳۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۵,۱۹۵ ۱۵,۱۴۲ ۱۵,۱۴۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۱۳۳,۰۰۰ ۸۷,۲۸۳,۰۰۰ ۴۹,۴۶۰,۶۷۰ ۷۴۸,۹۲۹,۸۳۰,۵۰۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۵,۱۳۴ ۱۵,۰۸۱ ۱۵,۰۸۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۴۷,۹۳۶,۳۲۲,۲۷۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۵,۲۲۲ ۱۵,۱۶۹ ۱۵,۱۶۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۲,۲۸۵,۱۸۶,۴۴۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۵,۲۰۸ ۱۵,۱۵۴ ۱۵,۱۵۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۱,۵۵۰,۸۶۲,۸۹۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۵,۲۲۰ ۱۵,۱۶۵ ۱۵,۱۶۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۲,۰۹۸,۹۰۹,۴۹۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۵,۲۲۰ ۱۵,۱۶۴ ۱۵,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۲,۰۵۸,۸۵۵,۳۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۵,۲۱۹ ۱۵,۱۶۴ ۱۵,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۲,۰۲۰,۹۶۵,۲۱۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۵,۲۲۱ ۱۵,۱۶۶ ۱۵,۱۶۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۲,۱۳۷,۸۳۱,۳۸۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۵,۱۸۹ ۱۵,۱۳۴ ۱۵,۱۳۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۰,۵۳۹,۴۶۴,۱۳۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۵,۲۱۵ ۱۵,۱۵۹ ۱۵,۱۵۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۵۱,۸۰۲,۳۶۲,۲۰۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۵,۱۳۹ ۱۵,۰۸۴ ۱۵,۰۸۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۸۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹,۵۹۳,۶۷۰ ۷۴۸,۰۴۸,۱۵۰,۲۲۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۵,۲۷۴ ۱۵,۲۱۹ ۱۵,۲۱۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۵,۸۲۰,۰۰۰ ۵۰,۹۲۳,۶۷۰ ۷۷۵,۰۰۳,۸۳۶,۷۶۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۵,۲۷۳ ۱۵,۲۱۸ ۱۵,۲۱۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۸۵,۸۲۰,۰۰۰ ۵۰,۹۲۳,۶۷۰ ۷۷۴,۹۶۲,۷۰۶,۳۶۸
  مشاهده همه