صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۹۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۷۷,۴۵۲,۳۶۳,۴۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۱,۹۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۱,۵۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۱,۵۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۴:۵۹:۱۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۱۳,۱۷۸ ۱۱۲,۸۱۵ ۱۱۲,۸۱۵ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۸۲,۶۳۰ ۱,۵۷۷,۴۵۲,۳۶۳,۴۷۴
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۱۴,۳۵۸ ۱۱۳,۹۶۳ ۱۱۳,۹۶۳ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۸۲,۶۳۰ ۱,۵۹۳,۴۹۶,۰۳۷,۶۵۴
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۱۵,۴۰۸ ۱۱۵,۰۱۷ ۱۱۵,۰۱۷ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۲,۶۳۰ ۱,۶۶۵,۷۵۳,۳۸۵,۵۱۲
  ۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۱۵,۷۲۰ ۱۱۵,۲۹۵ ۱۱۵,۲۹۵ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۲,۶۳۰ ۱,۶۶۹,۷۷۶,۹۷۱,۹۴۴
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۱۵,۷۰۱ ۱۱۵,۲۷۶ ۱۱۵,۲۷۶ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۲,۶۳۰ ۱,۶۶۹,۴۹۷,۰۸۷,۲۶۰
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۱۵,۶۸۱ ۱۱۵,۲۵۶ ۱۱۵,۲۵۶ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۲,۶۳۰ ۱,۶۶۹,۲۰۶,۰۶۱,۵۴۷
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۱۴,۸۸۵ ۱۱۴,۴۶۰ ۱۱۴,۴۶۰ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۶۳۰ ۱,۷۲۶,۳۵۵,۵۱۱,۳۸۴
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۱۶,۳۶۷ ۱۱۵,۹۳۱ ۱۱۵,۹۳۱ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۶۳۰ ۱,۷۴۸,۵۴۴,۸۸۸,۳۸۴
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۱۷,۲۰۷ ۱۱۶,۷۵۵ ۱۱۶,۷۵۵ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۶۳۰ ۱,۷۶۰,۹۷۵,۷۱۳,۱۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۱۷,۲۷۰ ۱۱۶,۸۱۱ ۱۱۶,۸۱۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۸۲,۶۳۰ ۱,۷۳۸,۴۵۸,۱۰۴,۱۳۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۱۸,۰۹۲ ۱۱۷,۶۳۹ ۱۱۷,۶۳۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱,۷۹۷,۸۲۹,۶۶۰,۲۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۱۸,۰۷۴ ۱۱۷,۶۲۱ ۱۱۷,۶۲۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱,۷۹۷,۵۶۳,۵۹۵,۴۲۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۱۸,۰۶۴ ۱۱۷,۶۱۱ ۱۱۷,۶۱۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۸۲,۶۳۰ ۱,۷۹۷,۴۰۴,۷۱۳,۱۸۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۱۸,۲۴۲ ۱۱۷,۸۰۳ ۱۱۷,۸۰۳ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۸۲,۶۳۰ ۱,۸۸۲,۷۹۴,۶۴۸,۵۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۱۸,۳۳۴ ۱۱۷,۸۸۹ ۱۱۷,۸۸۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۹۶۶,۶۹۷,۲۸۹,۰۳۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۱۸,۴۶۴ ۱۱۷,۹۷۲ ۱۱۷,۹۷۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۹۶۸,۰۸۱,۱۸۸,۵۹۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۱۹,۸۵۶ ۱۱۹,۳۵۴ ۱۱۹,۳۵۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۹۹۱,۱۳۲,۵۵۶,۲۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۲۰,۳۵۳ ۱۱۹,۸۴۹ ۱۱۹,۸۴۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۹۹۹,۳۹۳,۴۹۹,۴۸۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۲۰,۳۴۷ ۱۱۹,۸۴۳ ۱۱۹,۸۴۳ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۹۹۹,۲۹۰,۹۰۵,۰۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۲۰,۳۴۱ ۱۱۹,۸۳۷ ۱۱۹,۸۳۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۸۲,۶۳۰ ۱,۹۹۹,۱۸۸,۵۶۷,۹۸۶
  مشاهده همه